Beton
Grillkonyha

Főoldal > Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A Betongrillkonyha- Concrate Style Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályzata

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (EU 2016/679 GDPR Rendelet) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok alapján végezzük. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy tevékenységünket az abban, valamint a hatályos hazai jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„érintett”: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az Adatkezelő adatai

Concrate Style Kft. (mint a betongrillkonyha.hu oldal üzemeltetője)

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla út 16. 3. emelet 2.

Név: Pálinkás István Tamás (ügyvezető)

E-mail: info@concratestyle.com

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jog érvényesülését tevékenységünk során. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja. Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság alapelve.

Az adatok kezelése zártan történik az adatkezelő munkatársai és partnerei mint adatfeldolgozó részvételével. Az iratok kezelése zártan történik, de a rendszerek karbantartását végző szolgáltatók a szükséges karbantartási, telepítési feladatok elvégzése során a munkájukhoz szükséges mértékben hozzáférhetnek a zártan kezelt rendszerekhez is.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a vadászati szolgáltatás teljesítése, és az ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése, valamint az adatvesztés megakadályozása a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódóan. Az adatkezelés jogalapja lehet a szolgáltatás során az EU 2016/679 GDPR Rendelet 6. cikk (1) b, pontja szerinti szerződés teljesítése, továbbá hivatalos megkeresés, jogi kötelezettség teljesítése esetén a Rendelet 6. cikk (1) c, pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre

Természetes személy ügyfelekkel összefüggésben a kezelt adatok:

  • családi és utónév
  • kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv („vállalkozás”) ügyfelekkel és a képviseletükben eljáró személyekkel összefüggésben kezelt adatok:

  • név, rövidített név
  • székhely, külföldi székhelyű vállalkozás estén- amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe
  • képviseletre jogosultak neve és beosztása
  • cégjegyzékszám vagy nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat szám, vagy nyilvántartási szám
  • adószám
  • kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)
Az adatfeldolgozók adatkezelése

Adatkezelő partnerei (számviteli-könyvelési és informatikai szolgáltatás teljesítésével összefüggésben) adatfeldolgozóként közreműködhetnek a megbízás teljesítésében, és ezzel összefüggésben kezelik a megbízáshoz kapcsolódó személyes adatokat. Adatfeldolgozók adatkezelőhöz hasonlóan elkötelezettek az ügyfelek személyes adatainak védelme iránt, így az adatkezelés zártan történik az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartása mellett, csak azon kollégák bevonásával, akik az ügy elintézésében részt vesznek. Az iratok kezelése zártan történik, de a rendszerek karbantartását végző szolgáltatók a szükséges karbantartási, telepítési feladatok elvégzése során a munkájukhoz szükséges mértékben hozzáférhetnek a zártan kezelt rendszerekhez is.

A weboldalra vonatkozó adatkezelés

Cookie-k alatt olyan kisméretű szöveges fájlokat értünk, amelyekben a weboldalak a látogatásokkal kapcsolatos információkat meghatározott ideig és célból tárolják. Az ismételt látogatások során a weboldal képes felismerni a szövegfájlt, ezáltal beazonosítva a korábbi látogatót.

A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a böngészést, hiszen segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, beállításainkat. A cookie-k segítségével jól célzott, személyre szabott reklámkampányok is megvalósíthatók.

Teljesítményt javító cookie-k: Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információt, hogy a látogatók milyen módon használnak egy weboldalt. Például mely oldalait látogatják a leggyakrabban, hol ütköznek a látogatók hibaüzenetekbe.

Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan információt, amellyel a látogatókat a weboldalak beazonosítanák. A segítségükkel gyűjtött információ kizárólag összesítve, névtelenül kerül felhasználásra. Céljuk a weboldalon elérhető funkciók, felhasználói élmény javítása.

Weboldalunkon nem folytatunk adatkezelést, azon keresztül nem gyűjtünk személyes adatokat. Weboldalunk nem használ sütiket.

Ön bármikor megváltoztathatja a sütik beállításait, tilthatja és törölheti is őket a böngésző programjának beállításai segítségével.

Az adatkezelés címzettjei

Az adatkezelés címzettjei a Concrate Style Kft. munkatársai, valamint a szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez igénybe vett partnerek mint adatfeldolgozók, továbbá jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés vonatkozásában az a szervezet, amely felé az Concrate Style Kft.-nek teljesítenie kell a jogszabályban vagy a hatósági megkeresésben előírt kötelezettségét.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat ajánlatkérés esetén az ajánlati kötöttség fenn álltáig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:65. §), de legkésőbb az ajánlatkéréstől számított hat hónapig, míg a szolgáltatás igénybevétele esetén a vadászati szolgáltatás igénybevételéből eredő polgári jogi igények elévüléséig, számla kiállítása esetén 8 év (Sztv. 169. §) időtartamig kezeli adatkezelő.

Az adatok törlését az érintettek saját személyükre vonatkozóan kérhetik a Rendelet 17. cikke alapján.

Az érintett jogai

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért

Bármely ügyfél hozzájárulása megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott elérhetőségei személyesen hozzátartoznak, ahhoz a mindennapi gyakorlat alapján illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

Az érintettek kérelmének előterjesztése, a Társaság intézkedései

Személyes adataik kezeléséről az ügyfelek vagy az őket képviselő természetes személyek, mint érintettek, a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a Társaság levezési címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben illetve a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.), tájékoztatást kérhetnek.

A levélben küldött tájékoztatás-kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, illetve jogszerűnek, ha a megküldött kérelem alapján az ügyfél egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Társaság csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az ügyfél által megadott e-mail címről küldik.

A Társaság díjat számíthat fel a GDPR-ben foglalt esetekben a tájékoztatás, illetve másolat igénylése esetén.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, úgy az érintettet panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelemalapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Bírósági jogorvoslat: Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az előírt határidőt elmulasztja az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj: A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Kaposvári Törvényszék, vagy az érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.

Panaszkezelés

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9

Telefon: +36 1 391 1400;

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő e-mail címén keresztül legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a felmerülő incidens kivizsgálását és megválaszolását.

Az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat hatályba lépése, módosítása

Jelen tájékoztatóban foglalt szabályok 2023.08.01. napjával lépnek hatályba. A Társaság a jelen tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató módosítását követően arról valamennyi ügyfelet megfelelő módon (az adatfelvétel során megadott e-mail címére küldött tájékoztatóban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további igénybevételével az ügyfelek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.